ПроектиЦСОП гр. Мъглиж работи по Проект BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1”.


Целите на проекта са:
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
  1. Организиране и провеждане на дейности по интереси
  2. Разработване и прилагане на механизъм за диагностика на образователните дефицити
  3. Допълнително обучение за деца с образователни дефицити по предмети от задължителния учебен план
  4. Работа с родители и близки на ученици, застрашени от отпадане